اسلام ، دین که درآن خشونت وجود ندارد

Dari | دری

اسلام ، دین است که حقوق زن و مرد را در همه موارد رعایت کرده ، اما در افغانستان که یک کشور اسلامی می باشد حقوق زنان توسط خانواده ها و اجتماع پایمال می شود .

این گفته ی سخنرانانی بود که هفته قبل آنها درمناظره آی دبلیوپی آر درشهرهرات درجریان سخنرانی شان ابرازداشتند.
دراین مناظره بیش از ۱۵۰ تن از باشنده های شهرهرات شرکت ورزیده بودند. سخنرانان بااستفاده از فضای دموکراتیک وآزادی بیان حقوق دختروپسر را ازدیدگاه اسلام به بحث گرفتند.
یک سخنران مناظره به اسم عزت الله راجی آگاه اموردین گفت که گفتار پیامبر وقران به عنوان منابع اصلی دین اسلام، حقوق زن ومرد را رعایت نموده است .
صدای اصلی :
“به یکی ازآیات که درقرانکریم آمده خداوند (ج) درمسله خلقت انسان ازیک جنس خلقت زن ومرد ازیک جنس ازیک نهاد وسرشت تاکید میکند وسپس هم مسله تفاوت هایکه میان انسانها وجود دارد مسله تنوع های که درعالم انسانی وجود دارد آنها را پیوند میدهد به این که یک هدف خاصی دارد وآن هدف خاص غیرآن چیزی است که بسیاری ازمردم فکرمیکنند . این تفاوت هابه معنی برتری یک جنس ازجنس دیگری نیست ویکی حدیثی ازپیامبربزرگواراسلام به روایتی ابن ماجه آماده.ترجمه : زن ها نیمی ازپیکره مردان اند.”
سخنران دیگر مناظره بصیره محمدی رییس کارواموراجتماعی از تساوی حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام سخن گفت:
صدای محمدی:
:”دین اسلام دین جامع دین کامل دین تساوی دین مساوات ودین اعتدال است.“
محمدی افزود:
صدای اصلی :
«متون دینی خود داریم که حقوق زن و مرد ازنگاه فضیلت وکرامت انسانی مساوی است ولی ازجایگاه خلقت بشری تفاوت های بین مرد وزن وجود دارد. ازنگاه فزیکی فکری روحی وجسمی وحتی همان شرایط زنده گی که این میتواند متفاوت باشد ولی ازنگاه فضیلت انسانی ازنظردین ازنظراجتماع ازنظرقوانین ومقررات باید درتساوی باشد و است.”

همچنان بصیربیکزاد روزنامه نگار ونویسنده درمورد حقوق زنان ازمنظراسلام گفت که اسلام تنها دین آسمانی است که خشونت را رد کرده است.
صدای اصلی:
:”اسلام تنها دین اسلامی است که خشونت رامحکوم میکند و ازمیان ادیان آسمانی که زن ودختر را زنده به گورمی کردند وبسیاری از ادیان دیگری که از زن به عنوان ابزاری تجارتی استفاده می کنند به دین اسلام آمده که دراسلام حقوق زن ومرد براساس ارزشهای انسانی برابراست.”
خانم جمشیدی رئیسه امور زنان وضیعت کنونی زنان را در هرات بهترازگذشته توصیف کرده گفت :
صدای اصلی:
:” الحمدالله روی هم رفته هرات نسبت به سایرولایت های افغانستان وضیعت خوب است ما خانم های داریم که درجاهای خوب درکارخوب وموفقیت های خوب روبرو بودند دستآورد های خیلی خوبی داشتند اما این نمی تواند انتظاری که ما داریم توقع که ما داریم این را تکمیل کرده باشد که دیگه ما هیچ مشکلی نداریم گویا آنجا که جایگاه زنان است به او رسیدن و دیگه نیازی نه اگر ما نفوس 50 فیصد زنان را داریم ما توقع و انتظار از این را داریم که زمینه سازی بشه که زنان کشور ما و زنان ولایت ما در جای که حق اون ها است بر او برسند با یک پخته گی کامل”.

و اما آقای بیکزاد تنها راه برای بیرون رفت از این وضعیت را بالا بردن سطح آگاهی دینی مردم خواند.
وی گفت که آگاهی از متون دینی برای پایان آوردن خشونت علیه زنان موثر است.
وی گفت:
صدای اصلی :
” ما باید به ارزش های دینی و اسلامی و شریعت اسلام مراجعه کنیم یعنی اگر ما ارزش های دینی و شریعت اسلام و مبانی فقهی اسلامی را به شکل درست درک کنیم هیچ نوع خشونت در آن وجود ندارد نه خشونت علیه زن و نه در مقابل مرد.”
این دومین مناظره از رشته مناظره های صلح وآشتی بود که از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح در شهر هرات بر گذار شده بود.
عذرا عزیز / آی دبلیو پی آر / هرات

عذراعزیزگزارشگرآزاد درهرات است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.

این گزارش بخشی از پروگرام صلح وآشتی، حمایت از صلح وتحکیم اعتماد به همکاری جامعه مدنی، است. این پروگرام از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان پیش برده می شود.

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Uzra Aziz

Uzra Aziz is a student at Herat University and an IWPR trainee.