پولیس از مظاهره چیان انتظارشایستگی ها را دارد

Dari | دری

قبل از شروع هرتظاهرات، پولیس می گوید که آنها از مظاهره چیان شایستگی های خوبی را توقع دارند.
برخی شهروندان که درجریان تظاهرات سوء استفاده کرده بودند درمناظره ی که ازسوی آی دبلیوپی آر رهبری می گردید مورد انتقاد شدید قرارگرفتند.
درارتباط به حرکت های مدنی، شهروندان هرات میگویند که آنها تلاش بخرچ داده اند تا صدای مشکلات مردم را بیشتر ازطریق راه اندازی تظاهرات بلند بسازند.
دریک فضای باز و دموکراتیک جاییکه برای یکصدتن از اشتراک کنندگان اجازه داده شده بود تا آزادانه صحبت کنند بعضی اشتراک کنندگان گفتند باآنکه تاکنون فرهنگ تظاهرات با پختگی لازم درافغانستان نرسیده است، مگر باآنهم نتایج آن قابل لمس است.
دیگران تاکید ورزیدند که راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز به عنوان قوی ترین حرکت مدنی درجامعه دموکراتیک دراکثراوقات نتیجه مطلوبی را دربرداشته و مردم توانسته ازاین طریق بردولت فشاروارد کنند تا دیگران به حقوق قانونی شان دسترسی پیداکنند.
عبدالرووف احمدی که به نمایندگی از پولیس سخن میزد گفت که برخی افراد در گذشته با استفاده ازتطاهرات دست به آشوبگری ، سرقت و تاراج موسسات غیرخصوصی می زدند.
احمدی گفت:« حالا تجربه وبرخورد پولیس هرات دربرابر مظاهره چیان متفاوت از گذشته است ما پیش از هرمظاهره افراد کشفی پولیس را به ساحه میفرستیم تا موارد مشکوک را شناسایی کنند.»
یک سخنران دیگر، تظاهرات و صف بستن مردم درجاده های عمومی را یک روش خوب دادخواهی تلقی کرد.
علی جان فصیحی سخنگوی شبکه نهادهای جامعه مدنی هرات گفت که یکی از صداهای که تاهنوز بالای دولت محلی تاثیر گذار بوده و منجربه اصلاحات فوری شده « صدای تظاهرات مردم » است.

عذرا عزیز گزارشگرآزاد درولایت هرات است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.
این گزارش بخشی از پروگرام ذهنیت روشن – بیان و تشویق جوانان افغان برای سهم گیری در انتخابات است. این پروگرام از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان پیش برده می شود و سفارت امریکا درکابل آن را حمایت می کند.

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Uzra Aziz

Uzra Aziz is a student at Herat University and an IWPR trainee.