سنت های ناپسند عامل بدبختی خانواده ها

Dari | دری

درحالیکه برخی سخنرانان ازخوشبینی نسبت به رسوم و عنعنات پسندیده درولایات کاپیسا- بلخ سخن می زنند؛ مگر دیگران علل افزایش خشونت ها را درعقب رسوم و عنعنات ناپسند می دانند.

دریک رشته از مناظره های میان ولایتی که به تازگی ازطریق ویدیو اسکایپ میان کاپیسا – بلخ ازسوی آی دبلیوپی آربرگزار شده بود، سخنرانان عامل عقبمانی مردم را در مناطق دور دست و روستایی عنعنات ورسوم بد عنوان کردند.
محمدکبیرکارشناس مسایل اقتصادی دربلخ از خشونت های اجتماعی به عنوان یک سنت ناپسند درچوکات معارف این ولایت انتقاد کرد. به باور کبیر خشونت های اجتماعی در معارف ریشه در ظرفیت ضعیف معلمان و مدیران معارف دارد.
وی گفت:« وقتی معلم نمی تواند شاگردانش را درست بفهماند ناگزیر می شود به خشونت رجوع کند وهمین جاست که او به عوض تباشیر و قلم از چوب مدد می گیرد.»
گفتگوها و استدلال برسرپیامدهای عنعنات بد درحالی گرم شده بود که انجنیرشفیق الرحمن استاد در پوهنتون البیرونی کاپیسا تقصیر سنت های بد و عنعنات ناپسند درجامعه را منوط به کم بودن فعالیت های مدنی و آموزشی از سوی موسسات ملی و بین المللی در افغانستان دانست.
وی گفت:« وضعیت جامعه ما تا آنجا بد است که در ولسوالی های تگاب واله سای کاپیسا ملاها علیه نظام تعلیم و تربیه و صحت مدرن تبلیع می کنند ؛ تاآنجا که آنها رفتن شاگردان به مکتب را گناه می خوانند.»
به گفته ی انجنیرشفیق دختران از رفتن به مکتب در تگاب و اله سای محروم اند؛ حتا دختران و زنان حق رفتن به مراکز صحی را ندارند به آنها توصیه می شود تا به عوض رفتن به شفاخانه ها و کلینیک ها ،به قابله های خانگی مراجعه کنند.
شکرالله محمدی یکتن از فعالان جامعه مدنی درکاپیسا ازسنت های زشت در روستاهای کاپیسا اغماض نکرد و گفت باآنکه افغانها در قرن ۲۱ بسرمی برند ؛ اما برخی از خانواده ها دختران شان را که پائینتر از ۱۸سال دارند دربدل ۳تا۴ صدهزار افغانی به شوهرمی دهند.
محمدابراهیمی یکتن از فعالان جامعه مدنی درولایت بلخ درحالیکه مساله ازدواج های اجباری را دربسیاری از مناطق افغانستان بشمول بلخ تایید کرد گفت :« وقتی یک یک دختر با یک پسر خلاف رضایت یکدیگر ازدواج می کنند طبیعیست که ثمره ازدواج آنها باخشونت گره می خورد و طفلی که ازآنها بدنیا می آید نه با محبت؛ بلکه با خشونت تربیت وپرورش می یابد.»
ابراهیمی گفت:« وقتی این نوع اطفال بزرگ می شوند واضح است که اعمال آنها درتضاد با انتظارات اجتماع می باشد.»

لیناروستایی گزارشگرآزاد درمزارشریف است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.
این گزارش بخشی از پروگرام صلح وآشتی، حمایت از صلح وتحکیم اعتماد به همکاری جامعه مدنی، است. این پروگرام از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان پیش برده می شود

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Lina Rustayee

Lina Rustayee is an IWPR trainee.