مردم از کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان خشنودنیستند

Dari | دری

سخنرانان گفتند هنوز دیدگاه های منفی دربدنه دولت نسبت به کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان وجود دارد.

برخی سخنرانان این را هم گفتند که باور های مردم نسبت به کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان از آنجا منفی ریشه گرفته که این کمیسیون در۱۲سال کارش حتا قادر به افشاء لست مجرمین جنگی نشد، لست آن مجرمین که درگذشته درجنایات بشری درافغانستان متهم بودند.
دریک رشته از مناظره های آی دبلیوپی آر که به تازگی در شهرمزارشریف برگزارشده بود،‌سخنرانان بالای ساختار و عملکرد این کمیسیون انتقاد کردند و گفتند که از ۱۲سال است که ماشین حرکت این کمیسیون را تنها یک زن به دست دارد.
ادریس برنا یکتن از فعالان جامعه مدنی درشهر مزارشریف کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان را درکارش ناکام خواند وگفت که خدمت تنها برای محدود زنان شهری درافغانستان نمی تواند ادعای خدمت برای کل زنان افغان باشد .
برناگفت:« این کمیسیون تنها برای زنان تعلیم یافته آن هم به سطح چندشهر آگاهی می دهد، کاریکه اصلاً‌موثریت ندارد؛ چون زنان درافغانستان ازلحاظ حقوق بشری بیشتر در روستا ها و ولسوالی ها آسیب پذیراند .»
رحمت شاه کارشناس مسایل اقتصادی دربلخ بالای ادامه کار سیما سمر منحیث رئیس ازنخستین روز تاسیس این کمیسیون تا حال انتقاد کرد .
وی گفت که عدم تبدیلی این خانم ازاین سمت سوالات متعددی را در اذهان عوام ایجاد کرده ؛ تا آنجا که مردم باور شان را نسبت به این کمیسیون ازدست داده اند .
رحمت شاه گفت:« افغانها شاید به این باوراند که این خانم ازسوی خارجی ها در راس این کمیسیون تحمیل شده و درعقب این کمیسیون دست های خارجی ها دخیل است .»
تقی واحدی که به نمایندگی از کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان دراین مناظره سخنرانی داشت به این اعتراف نمود که آنها به دلیل نبود امنیت از رفتن به روستا ها و ولسوالی ها محروم اند.
واحدی از پرداختن به این انتقاد که چرا خانم سمراز سمت ریاست این کمیسیون کنار نمیرود ،طفره رفت و تبصره ی ننمود.

لینا روستایی گزارشگرآزاد درولایت بلخ است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.
این گزارش بخشی از پروگرام ذهنیت روشن – بیان و تشویق جوانان افغان برای سهم گیری در انتخابات است. این پروگرام از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان پیش برده می شود و سفارت امریکا درکابل آن را حمایت می کند.

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Lina Rustayee

Lina Rustayee is an IWPR trainee.