خدمات رضاکارانه درشهر هرات سبب تمیزشدن جاده ها شده است

Dari | دری

سخنرانان گفتند که افزایش خدمات رضاکارانه درشهرهرات سبب پاکی و تمیزی جاده های شهر شده است .
دریک رشته از مناظره های میان ولایتی که ازسوی آی دبلیوپی آر بین شهروندان هرات و جوزجان ازطریق ویدیو اسکایپ برگزارشده بود، سخنرانان نقش شهروندان را در انجام خدمات رضاکارانه مورد نقد و ارزیابی قراردادند.
میرمعروف حسیب مسوول بخش فرهنگی شهرداری هرات پاکی و تمیزی جاده های شهرهرات را منوط به همکاری وعلاقمندی شهروندان نسبت به خدمات رضاکارانه؛ همچنان پاکی ونظافت شهردانست.
حسیب گفت:« فرهنگ بلند و اخلاق خوب شهرنشینی مردم هرات سبب شده است تا جاده های این شهر تمیزو پاک باشند.»
حسیب گفت که خانواده ها به منظور جمع آوری زباله ها از داخل خانه ها و انتقال آن به بیرون از شهر، ماهانه یک مقدار پول به سکتور خصوصی می پردازند که این امر درقسمت صفایی شهر ممد واقع شده است .
بااین حال خدمات رضاکارانه در شهرشبرغان مرکزولایت جوزجان متفاوت از شهرهرات است .
سیدحسن هاشم غیاثی یک بزرگ قوم درشبرغان گفت که به دلیل مشکلات امنیتی و تراکم نفوس ، حرکت های رضاکارانه ازسوی شهروندان جوزجان کمترصورت می گیرد. او به عقبمانی محیط زیست این شهر اشاره کرد و گفت که از لحاظ پاکی وصفایی و سرسبزی ، شبرغان با هرات قابل مقایسه نیست.
غیاثی گفت:« جدا از نقش مردم درانجام خدمات رضاکارانه ، دولت نیز توجه لازم نسبت به شهرداری شبرغان ندارد .»

عذرا عزیز گزارشگرآزاد درولایت هرات است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.
این گزارش بخشی از پروگرام ذهنیت روشن – بیان و تشویق جوانان افغان برای سهم گیری در انتخابات است. این پروگرام از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان پیش برده می شود و سفارت امریکا درکابل آن را حمایت می کند.

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Uzra Aziz

Uzra Aziz is a student at Herat University and an IWPR trainee.