شهروندان هرات ازلحاظ انجام خدمات رضاکارانه در جایگاه بلند قراردارند

Dari | دری

سخنرانان از نقش فعالان جامعه مدنی درترویج فرهنگ خدمات رضاکارانه درشهرهرات ستایش نمودند.
دریک رشته از مناظره های میان ولایتی که ازسوی آی دبلیوپی آر میان شهرهای هرات وکندز ازطریق ویدیو اسکایپ برگزارشده بود، سخنرانان گفتند که بیشترین دست آورد فعالان جامعه مدنی درشهرهرات سهمگیری در کارهای رضاکارانه می باشد .
خلیل پارسا مسوول شبکه نهادهای مدنی درهرات گفت که اکثر رضاکاران این شهر را محصلین پوهنتون ها اعم از دختران و پسران احتوامی کند . اوگفت که جمع آوری و پاک کار ی زباله ها از داخل جاده های شهر و انتقال آن به بیرون از شهر، غرص نهال های مثمر و غیرمثمر به داخل شهر و آگاهی دهی برای شهروندان درقسمت رو آوردن به کارهای حشر از جمله خدمات عمده فعالان مدنی هرات محسوب می گردد.
عبدالله یاری که به نمایندگی از اتحادیه ملی پیشوران حوزه غرب سخنرانی داشت گفت که هماهنگ سازی فعالیت های رضاکاران ازسوی اصناف شهر از عمده ترین بخش های کاری این اتحادیه محسوب می گردد.
یاری گفت:« امسال هردوکاندار شهر به گونه ی رضاکار درمقابل دوکان خود یک نهال غرص نموده است.»
درشهرکندز مرضیه رستمی که ازفعالان جامعه مدنی محسوب می گردد گفت که تاپنج ماه قبل مردم درشهر کندز اقدام به راه اندازی حشرهای مردمی ؛منجمله پاک کاری سرک ها و جاده های شهرمی کردند ؛ مگر ناامنی ها اخیر دراین شهر مانع عمده دربرابر هر حرکت مدنی و خدمات رضاکارانه شده است .
یکتن از اشتراک کنندگان به اسم حبیبه کریمی از سخنرانان پرسید که چگونه می توان مردم را تشویق به انجام خدمات رضاکارانه کرد؟
خلیل پارسا گفت تازمانیکه عقل و دانش شهروندان این را نپذیرد که منافع عام بالاتر از منافع فرد است؛ شهروندان آماده ی انجام کارهای رضاکارانه درمحیط و ماحول شان نخواهند بود.

عذرا عزیز گزارشگرآزاد درولایت هرات است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.
این گزارش بخشی از پروگرام ذهنیت روشن – بیان و تشویق جوانان افغان برای سهم گیری در انتخابات است. این پروگرام از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان پیش برده می شود و سفارت امریکا درکابل آن را حمایت می کند.

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Uzra Aziz

Uzra Aziz is a student at Herat University and an IWPR trainee.