صلح افغانستان نیازمند اجماع جهانی است

Dari

Dari | دری

صلح افغانستان نیازمند اجماع جهانی است

آرزومحمدی

سخنرانان گفتند که پیاده شدن صلح در افغانستان نیاز به یک اجماع جهانی دارد .
دریک رشته ازمناظره های آزاد و مردمی که ازسوی آی دبلیوپی آر که درولسوالی دوشی ولایت بغلان برگزارشده بود سخنرانان تاکید ورزیدند که بدون شک ایجاد تحریک طالبان یک پروژه سیاسی بود که حالا درآستانه پایان یافتن قراردارد .
سخنرانان این را هم گفتندکه مذاکرات صلح با طالبان نمی تواند به کدام نتیجه ی برسد ؛ چرا که آنها منافع شان را درتضاد با مواد قانون اساسی افغانستان میدانند.
بسم الله عتاش عضو شورای ولایتی بغلان گفت :« طالبان همه روزه از سربازان پولیس و اردوی ملی قربانی می گیرند.»
عتاش گفت که طالبان به کمک کشورهای خارجی حمایت می شوند و به دستور خارجی ها جنگ می کنند. وی گفت:« قراراست که جایگزین طالبان درافغانستان گروه داعش شود.»
عثمان شیرزی فعال جامعه مدنی گفت که دولت افغانستان ناتوان از این است که با طالبان به هدف برقراری صلح درکشور مذاکره نماید.
شیرزی علت اساسی ادامه منازعات در افغانستان را دست داشتن کشور های منطقه خواند و گفت که دولت نیز برای اضمحلال کلی طالبان اقدامات جدی ازخود نشان نمی دهد .
شیرزی گفت:« دربطن دولت دست های طالبانی وجود دارد .»

آرزو محمدی گزارشگرآزاد در ولایت بغلان است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.
این گزارش بخشی از پروگرام صلح وآشتی، حمایت از صلح وتحکیم اعتماد به همکاری جامعه مدنی، است. این پروگرام از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان پیش برده می شود

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Arzo Mohamadi

آرزومحمدی گزارشگرآزاد درولایت بغلان است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است