تربیت فرزندان ارتباط به صلح و امنیت جامعه دارد

Dari

Dari | دری

تربیت فرزندان ارتباط به صلح و امنیت جامعه دارد

مراقبت و پرورش سالم فرزندان ارتباط مستقیم به صلح وامنیت جامعه دارد .

سخنرانان دریک رشته از مناظره های  آی دبلیوپی آٰر که در ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا برگزار شده بود گفتند که درشرایط کنونی پسران جوان در روستاهای افغانستان بیش ازهرعضو دیگرخانواده نیازمند مراقبت و پرورش والدین استند.

برخی سخنرانان به این اشاره نمودند که غفلت والدین نسبت به تعلیم و تربیه سالم پسران جوان در روستا ها باعث تقویه گروپ های افراطی و جنایتکار می گردد.

محمدعثمان حقیار محمدی ولسوال حصه دوم کاپیسا گفت که اکثراً‌ شب هنگام ، پولیس ولسوالی حینیکه پسران جوان را درجاده ها و محلات به منظور تلاشی بدنی متوقف می سازد و ا زآنها بازرسی می کند دیده شده که نزد آنها تفنگچه و سلاح های جارحه  بوده است .

محمدی گفت که بیشترین نتایج تحقیقات پولیس این ولسوالی این را نشان داده است که درعقب قضایای سرقت و ماین گذاری کنارجاده که هدف از آنها قتل نیروهای امنیتی کشور است؛ دست پسران جوان خانواده های محل شامل است .

 محمدی گفت:« بچه های نوجوان محل  دربدل پول حاضر می گردند حتا  پل و پلچک منطقه خود را انفجار دهند.»

یک اشتراک کننده به اسم رحم خدا از سخنرانان مناظره  پرسید درشرایط که اوضاع امنیتی کشور زیاد وخیم است  ، چرا آی دبلیوپی آر برای ملاامامان مساجد مناظره برگزار نمی کند تا آنها درموعظه های شان به جوانان تبلیغ نمایند که دیگر بالای سرک ها ماین فرش نکنند و انسان ها را به قتل نرسانند؟

داد الله حلیم عضو شورای صلح کاپیسا درپاسخ به این سوال گفت:« هرگاه والدین فرزندان شان را تعلیم وتربیت بدهند هیچ وقت یک جوان تفنگ نمیگیرد و خشونت نمی کند.»

هارون نور گزارشگرآزاد در ولایت کاپیسا است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.

این گزارش بخشی از پروگرام صلح وآشتی، حمایت از صلح وتحکیم اعتماد به همکاری جامعه مدنی، است. این پروگرام از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان پیش برده می شود

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Haroon Noor

هارون نور گزارشگرآزاد در ولایت پروان است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است