احترام به قانون اساسی افغانستان، پیش شرط پروسه مذاکرات صلح

Dari

Dari | دری

احترام به قانون اساسی افغانستان، پیش شرط پروسه مذاکرات صلح

سخنرانان گفتند کسانیکه از انسان متنفراند و انسانان را به واسطه انتحار و انفجار به قتل می رسانند؛ صلح با آنها جواز ندارد .

دریک رشته از مناظره های آی دبلیوپی آر که درشبرغان مرکز ولایت جوزجان برگزار شده بود، سخنرانان تاکید داشتند که احترام به قانون اساسی افغانستان باید درسرخط شروط مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان قرارداشته باشد.

حلیمه صدف عضو شورای ولایتی جوزجان گفت که نباید طالبان را برادر خطاب کرد . صدف گفت:« طالبان به مار ی میمانند که با نزدیک شدن به دولت می تواند هرجای آن را نیش بزند.»

از گفته های صدف معلوم شد که طالبان یک تجربه ناکام درافغانستان استند. او اذعان داشت درصورتیکه طالبان شامل پروسه دولتداری درافغانستان شوند این محتمل است که آنها اقدام به خروج سربازان امریکایی و فسخ توافقنامه امنیتی میان دولت امریکا و افغانستان نمایند.

نجیبه قریشی رئیس امور زنان ولایت جوزجان گفت قبل ازاینکه پروسه مذاکرات صلح با طالبان به نتیجه برسد ؛ بهترآن است تا برای افراد طالبان فرصت های خوب کاری در داخل خاک افغانستان مساعد گردد .

قریشی گفت :« امروز عامل بزرگ جنگ در افغانستان بیکاری جوانان است.»

سیدمحمدپتمن سخنگوی والی ولایت جوزجان گفت تاوقتیکه قانون درافغانستان با قاطعیت و جدیت تطبیق نگردد چشم انتظاری برای صلح بی مفهوم خواهد بود .

 محمد جان تمکین گزارشگرآزاد درولایت جوزجان است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.

این گزارش بخشی از پروگرام صلح وآشتی، حمایت از صلح وتحکیم اعتماد به همکاری جامعه مدنی است. این پروگرام از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان پیش برده می شود

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Khalid Noorzad