آگاهی عامه نیاز اصلی برای تامین صلح

Dari | دری

سخنرانان یک مناظره در غرب افغانستان گفتند، تا زمانی که سطح آگاهی مردم  بلند برده نشود تامین صلح نا ممکن خواهد بود.

 در مناظره آزاد که از سوی آی دبلیو پی آر با حضور نزدیک به یک صد زن در شهرهرات برگذار شده بود محور بحث سخنرانان را اساسات منجمد سازی جنگ، تشکیل می داد.

مولوی محمداسماعیل عبیدی عضو شورای علماء درغرب افغانستان، امنیت را یکی از ضروریات اساسی جامعه دانسته خواهان توجه جدی دولت در این راستا شد. آقای عبیدی گفت شورای علمای حوزه غرب همواره ازطریق منابر و رسانه  ها ازمخالفان خواسته اند تا دست ازجنگ بردارند وبه زنده گی مسالمت آمیزبرگردند. وی افزود:

“تا زمانی که حدود واحکام شرعی درافغانستان جاری نشود مردم روی امنیت کامل را نخواهند دید.”

سیدعظیم کبرزانی عضوشورای ولایتی هرات به این باور است که تامین امنیت نیاز به همکاری مردم با حکومت دارد.

“تازمانی که دولت افغانستان برنامه منظم آگاهی دهی را درمیان مردم ایجاد نکند نمی تواند دست گروه های مسلح غیرمسئول وبعضی ازکشورهای خارجی را ازمیان مردم کوتاه کند.”

اما خلیل احمد پارسا مسئول شبکه نهادهای جامعه مدنی درغرب افغانستان عدم پذیرش خواست های مردم ازسوی دولت افغان را یکی ازعمده ترین دلایل شدت ناامنیها در کشورخواند.

اوگفت مردم زمانی شاهد امنیت درکشورشان خواهند بود که دولت درقبال مردم مسئولیت پذیرباشد وهمچنان قانون مداری درافغانستان حکمفرما شود.

خلیل نورزایی یک تن از خبرنگاران در حوزه غرب میگوید افغانستان کشور جرگه ها است و همواره در این کشور برای رسیدن به راه حل مشکلات از جمله تامین امنیت باید بزرگان قومی باهم شورا کنند تا به نتیجه برسند.

“تنها راه دسترسی به صلح دوامدار بلند بردن سطح فکر مردم از طریق بزرگان قومی، متنفذین، علما‌ء دین و استفاده درست و بهینه از رسانه های جمعی در این کشور است.”

عذراعزیزگزارشگرآزاد درهرات است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.

این گزارش بخشی از پروگرام صلح وآشتی، حمایت از صلح وتحکیم اعتماد به همکاری جامعه مدنی، است. این پروگرام از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان پیش برده می شود.

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Uzra Aziz

Uzra Aziz is a student at Herat University and an IWPR trainee.