بدون حمایت و همکاری مردم امنیت تامین نخواهد شد

Dari | دری

به باور کارشناسان، برای تامین امنیت نیاز است تا بالای همه قانون یکسان تطبیق شود و مردم بیشتر همکاری کنند.

در مناظره میان ولایتی که اخیرا از سوی آی دبلیو پی آر، بین شهروندان بلخ و کنر دایره شده بود و از طریق ویدیو سکایپ مدیریت می شد، محور بحث سخنرانان را تاثیرات تلاشی روزانه از سوی پولیس بالای زندگی مردم ، تشکیل میداد.

شیر جان دُرانی آمر مطبوعات قوماندانی امنیه ولایت بلخ، نقش حمایت و همکاری مردم را در زمینه تأمین امنیت برجسته و اساسی خوانده گفت:” ما تا دل و قلب مردم را نیابیم، مردم را از خود نسازیم و مردم از نیروی های امنیتی حمایت نکنند هیچگونه امنیت تأمین شده نمی تواند.”

جمال الدین سیار معاون شورای ولایتی کنر که یکی دیگر از مهمانان بحث بود گفت:” تلاشی از سوی پولیس فواید خود را دارد چنانچه ولایت کنر دو دروازه ورودی به شهر دارد خیلی خوب است که تلاشی صورت گیرد تا از انتقال مواد غیر قانونی چون قاچاق مواد مخدر، اسلحه و سایر مواد غیر قانونی جلوگیری شود.”

وی افزود در صورتی که در هر وقت تلاشی 6-7 پولیس به تلاشی کردن عابرین بپردازند میتوانند هم بطور دقیق تلاشی کنند وهم از ازدحام مردم و ترافیک نیز جلوگیری کنند.

از سوی هم نورآغا شریفی مسوول دفتر نی در بلخ و یکی از مهمانان این برنامه، تلاشی از سوی پولیس در نقاط مختلف شهر را یکی از موارد هوشدار به افرادی میداند که قانون را نقض میکنند. وی وجود محل تلاشی در هر نقطه شهر را یک نقطه قوت میخواند که به شهروندان احساس آرامش می دهد. شریفی می گوید:” تلاشی به من منحیث یک شهروند می فهماند که پولیس متوجه حرکات و رفتارم است چه پیاده باشم و یا سوار موتر و یا موترسایکل و هرگاه اطلاعاتی را دریافت کنند که مخرب است و به شهروندان آسیب میرساند دستگیر و یا کم از کم هراس را در دل چنین افراد میاندازد که پولیس بالایم خبر است.”

وی همچنان از برخورد دوگانه پولیس شکایت نموده افزود:” موتر های مقام های دولتی، زورمندان که بیشتر با شیشه های سیاه از جاده عبور و مرور می کنند اصلا مورد تلاشی قرار نمی گیرند، که این خود یک مورد جدی نگران کننده است.”

در همین حال مناظره کننده گان کمبود پولیس زن را یکی از خلا های تامین امنیت دانستند که به گفته آنان شرایط محیطی و سنتی کشور باعث شده تا حضور زنان در صفوف سکتور امنیتی کمرنگ باشد.

از سوی دیگر ننگیالی ساجد نماینده مقام ولایت کنر از موجودیت تلاشی پولیس جهت جلوگیری حوادث ابراز رضایتی نموده گفت: همین تلاشی ها از سوی پولیس از اتفاق بسیاری حوادث مرگبار و قاچاق مواد مخدر جلوگیری کرده است.

بصیره محصل دانشگاه بلخ که در این بحث شرکت داشت با آنکه از تلاشی پولیس استقبال میکند ولی از تأخیر مسوولین پولیس در تلاشی کردن شاکی بود او گفت” زمانی که بخاطر درس خواندن از ولایت جوزجان به شهر مزار شریف میامدم در دروازه ورودی شهر مزار ساعت ها منتظر ماندم تا تلاشی تمام شد وقتی به دانشگاه رسیدم یک ساعت درسی گذشته بود که در این رابطه باید توجه صورت گیرد.”

 لیناروستایی گزارشگرآزاد درمزارشریف است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.

این گزارش بخشی از پروگرام صلح وآشتی، حمایت از صلح وتحکیم اعتماد به همکاری جامعه مدنی، است. این پروگرام از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان پیش برده می شود.

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Lina Rustayee

Lina Rustayee is an IWPR trainee.