تعریف دشمن راه رسیدن به صلح را آسان می کند

Dari | دری

سخنرانان یک مناظره در بغلان گفتند که برای برقراری صلح نیاز است تا نخست تعریف واضیح و درست از دشمن داشته باشیم.

این مناظره که به روز سه شنبه در شهر پلخمری دایر شده بود، محور بحث سخنرانان را موضوع« تعریف افغانها از دشمنان صلح در افغانستان» تشکیل می داد.

داکترمحمد عثمان شیرزی فعال مدنی کارکرد چند ساله شورای عالی صلح را به باد انتقاد گرفته آن را به هدر رفتن پول های گزاف می داند. وی افزود:” افغانها در این مدت زمان قادر به داشتن یک تعریف کلی از طالبان  نبوده اند.  دشمن کسی است که در برابر دین، مردم، قانون، ملت و وطن ایستاده گی میکند.”

شیرزی تصریح کرد، هر چند شورای عالی صلح فعالیت های داشته اند ولی تا آنکه صلح تامین شود جنگ شدت گرفته است زیرا به گفته وی گماشتن افراد در این شورا بر اساس روابط بوده نه شایستگی.

از سوی دیگر شاه زمان زمانی عالم دین و متنفذ قوم کشور های همسایه را  دشمنان افغانستان می داند و ی می گوید  :” دشمنان افغانستان کسانی{ کشور های} اند که با افغانستان در رقابت های اقتصادی فرهنگی و تاریخی قرار دارند”

زیرا به گفته او موقعیت جیوپولتیک و ستراتیژیک افغانستان سبب حسادت این کشور ها شده است.

زمانی می افزاید : ” ما هنگامی به صلح دست پیدا می کنیم که از لحاظ استخباراتی و اطلاعاتی خوبتر مجهز شویم.”

حامد شیرزی گزارشگرآزاد در ولایت بغلان  است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.

این گزارش بخشی از پروگرام صلح وآشتی، حمایت از صلح وتحکیم اعتماد به همکاری جامعه مدنی است. این پروگرام از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان پیش برده می شود

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Hamid Shirzai

حامد شیرزی گزارشگر آزاد درولایت بغلان است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.