باشنده گان بغلان، موجودیت ملیشه ها را به سود کشور نمی دانند

Dari | دری

سخنرانان یک مناظره در شمال افغانستان گفتند نظر به پیشینه کارکرد ملیشه ها در افغانستان، آنان برای تامین امنیت کشور مفید نیستند.
در مناظره که به روز سه شنبه در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان دایر شده بود، محور بحث سخنرانان را موضوع مخالفت ارگ با روند ملیشه سازی در کشور، تشکیل می داد.
کریم داد عزیزی آمر تعلیم و تربیه قومندانی امنیه ولایت بغلان، ملیشه سازی و ایجاد پولیس محلی را بر اساس لزوم دید حکومت ها دانست. او گفت از زمان داکتر نجیب بدینسو در افغانستان این پروسه جریان داشته است. عزیزی اذعان داشت، در زمان حکومت کرزی بنا بر اساس نا امنی ها در ولایات اقدام به ملیشه سازی شد. وی افزود:” هرگاه این ملیشه ها در چوکات نظام و مطابق به طرزالعمل های پیش بینی شده باشند مشکل زا نیست موجودیت افراد زور مند، افراد بی بند و بار در صف پولیس محلی تاثیرات ناگوار خود را دارا است.”
به گفته عزیزی، هرگاه مشکلی از سوی پولیس ملی یا محلی بوجود آید اعتبار حکومت را نزد مردم از بین می برد.
از سوی دیگر عبدالقیوم شریعتی آگاه امور حقوقی علت بوجود آمدن پولیس محلی را بنا بر نیازمندی های که حکومت نمی توانست امنیت قرا و قصبات را تامین نماید می داند. او گفت :” پولیس محلی در سال 2010 به وجود آمد و بودجه و آموزش آن به دوش ایالت متحده امریکا بود و صرفا به عنوان نیرو های دفاعی به وجود آمده و صلاحیت تلاشی کردن توقیف کردن و داشتن توقیف خانه ها و تنفیذ قانون را ندارد اما متاسفانه آنان از این موارد سوء استفاده میکنند.”
به گفته شریعتی، از آدرس پولیس محلی دزدی صورت گرفته و مردم بیگناه به قتل رسیده است و آنچنان که باید از محلات شان دفاع می کردند نتوانستند. وی اذعان داشت :” از اینکه مصارف پولیس های محلی و یا اربکی را پنتاگون میپرداخت حال این کمک ها قطع شده و دولت افغانستان توانایی پیشبرد نیرو های بنام پولیس محلی را ندارد بناء با فعالیت این گروه مخالفت می نماید.”
شهنواز شرار که خود نیز به حیث نماینده پولیس محلی در این مناظره اشتراک نموده بود، با ملیشه سازی مخالف است او گفت :” مردم افغانستان از گذشته ها شاهد موجودیت ملیشه ها بودند و این ملیشه ها باعث از هم پاشیدن حکومت داکتر نجیب الله گردید.”
به گفته وی، شماری از افراد بنابر تعصبات قومی و دشمنی های ذات البینی شامل پولیس محلی شده اند نه به خاطر دفاع از خاک و مردم.
اما فیروزالدین ایماق عضو شورای ولایتی بغلان می گوید، پولیس محلی در حالات که نیروهای نظامی توان دفاع را در مناظق نداشته باشند به خاطر دفاع حالات اضطراری ایجاد شده است. وی این پدیده را تحمیلی خواند :” این ملیشه ها به خواست مشروع سیاست مداران و مسولین افغانستان نبوده است؛ بلکه به خواست دیوید پتریوس در سال ۲۰۱۰ بالای مردم افغانستان تحمیل شد.”

حامد شیرزی گزارشگرآزاد در ولایت بغلان است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.
این گزارش بخشی از پروگرام صلح وآشتی، حمایت از صلح وتحکیم اعتماد به همکاری جامعه مدنی است. این پروگرام از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان پیش برده می شود

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Hamid Shirzai

حامد شیرزی گزارشگر آزاد درولایت بغلان است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.