شورای عالی صلح بازهم مورد انتقاد های شدید قرار گرفت

Dari | دری

دوکتور افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ گفت :” اعضای شورای عالی صلح در حالیکه معاشات بلند دریافت میکنند اما بازدهی کار شان ضعیف است .
مزید بر آن حدید گفت که از برنامه ها ی راه اندازی شده بخاطر کشانیدن مخالفین به روند صلح در ولایات و مرکز سوء استفاده صورت گرفته که رسالت و جایگاه این شورا را زیر سوال برد ه است. ”
وی افزود:” قراری که دیده میشود در 5 یا 6 ماه اخیر شورای علی صلح در بی سرنوشتی بسر میبرد و استراتیژی جدیدی را که حکومت افغانستان در راستای صلح روی آن کار میکند تاهنوز در اختیار عامه مردم قرار نگرفته است.”
این موضوع در مناظره یی که از سوی” آی دبلیو پی آر”در ولایت بلخ تحت عنوان “ستراتیژی صلح دولت افغانستان ” که به روز 11سنبله دایر گریده بود ، بیان شد
در این مناظره که در شهر مزار شریف برگزار گردیده بود صد تن از فعالان جامعه مدنی و شهروندان بلخ شرکت نموده بودند.
ماریا رهین رئیس پو هنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ و فعال مدنی ، محمد ناصر امینی رئیس پوهنحی حقوق پوهنتون آریا و کارشناس مسایل سیاسی ، دوکتور افضل حدید رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ ، فیاض مهر آئین رئیس دفتر مقام ولایت بلخ و نماینده دولت ومحبوبه سادات عضو کمیته ولایتی صلح ولایت بلخ به حیث مهمانان در این مناظره حضور داشتند.
پوهنیارر محمد ناصر امینی رئیس پوهنځی حقوق پوهنتون بلخ و کارشناس مسایل سیاسی ویکی از مهمانان این مناظره گفت”بدون استراتیژی جامع که در واقع دورنمای صلح است، نمی توانیم به صلح پایداری که توقع و خواست همه مردم افغانستان است ،برسیم.”
هرچند انتقادها به آدرس شورای عالی صلح در مناظره بیشتر بود درمقابل نماینده شورای ولایتی صلح در بلخ با اینکه برخی مشکلات درشورای عالی صلح را پذیرفت اما از دستاورد های این شورا نیزسخن گفت .
خانم محبوبه سادات عضو کمیته شورای ولایتی صلح در ولایت بلخ گفت :” کمیته ولایتی بلخ نسبت به سایر ولایات دست آورد های بیشتر در باز گردانیدن مخالفین به روند صلح دارد که با پیوستن 335 تن مخالف دولت به روند صلح معاشات آنان اجراء شده و 16 پروژه اشتغالزایی در مناطق شان فراهم گردیده است. ” وی بر علاوه اینکه شورای عالی صلح را به نداشتن استراتیژی متهم کرد که گفت که مذاکرات صلح به نتیجه نمی رسد زیرا میان دولت و شورای عالی صلح هماهنگی وجود ندارد
وی افزود :”هماهنگی میان حکومت وشورای عالی صلح وجود ندارد وحتی کمیته ولایتی صلح از متن مذاکرات و نتیجه آن خبر ندارد و صرفا از طریق رسانه ها اگاه میشود.”
برخی ها معلوم نبودن ادرس مذاکره کنندگان مخالفین را مشکل دیگری در برابر روند صلح دانستند
فیاض مهر آئین نماینده ولایت بلخ گفت :” شورای عالی صلح یک نشانی یا آدرسی است ازسوی دولت برای مذاکره و مفاهمه ولی طرف هایی که باید با آنان مذاکره صورت گیرد آدرس مشخص ندارند ))
سیاست های دو گانه کشور های بزرگ در منطقه مانع دیگری بر سر راه صلح در افغانستان خوانده شد
ماریا رهین رئیس پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بلخ و فعال مدنی گفت ،وقتی در باره صلح افغانستان بحث میشود باید جریان های بیرون افغانستان نیز در نظرگرفته شود. جریان هایی که دولت افغانستان را تمویل و تجهیز میکنند و درکناردولت به عنوان دوست ایستاده هستند، به دشمن دولت هم اسلحه، مرمی و پول می دهند.
رهین گفت:” کشور هایی که سیاست شان نمی تواند ازداخل جوامع شان تامین شود ،مثل افغانستان بازیچه دست کشور های بزرگ هستند. ” وی افزود که سیاست کشور های تصمیم گیرنده بر کشور های ضعیف همینگونه است که باید در حالت جنگ قرار داشته باشند.
شرکت کننده ها در مناظره از راه اندازی همچو برنامه ها ابراز خرسندی نمودند.
سمیرا خیرخواه دانشجوی دانشکده حقوق و مسول اجتماعی حقوقی موسسه پیوند یکی از شرکت کننده گان در این برنامه، راه اندازی چنین برنامه را خالی از موثریت نمیداند. به باور وی شرکت جوانان درچنین برنامه ها به آنان این باور را ایجاد میکند تا به پدیده صلح باورمند شوند و برای آوردن صلح تلاش کنند.
شاداب رحمانی محصل پوهنحی اقتصاد ،مشارکت در این برنامه را موثر خوانده گفت که شنیدن سخنان بزرگان این برنامه و ارایه نظریات شان در زمینه اینکه در آینده چه برنامه هایی بخاطر صلح عملی گردد ،جالب و آموزنده بود.

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Lina Rustayee

Lina Rustayee is an IWPR trainee.