توازن جندر در ترکیب اعضای شورای عالی صلح

Dari | دری

زنان میتوانند در پروسه صلح موثر ثابت شوند ؟
زنا ن نسبت به مردمان بارسنگین جنگ را به دوش میکشند به همین دلیل میتوانند که در پروسه صلح موثریت بیشتر داشته باشند
این نظر اشتراک کنند گان مناظره یی بود که از سوی ای دبلیو پی ار به تاریخ 17 سنبله سال روان درشهر فیض اباد مرکز ولایت بدخشان تحت عنوان ( توازن جندر در ترکیب اعضای شورای عالی صلح ) دایر گردید
در این مناظره علاوه بر صد تن از فعالان جامعه مدنی ،فعالان حقوق زن و شهر وندان فیض اباد
قاضی غوث الدین رحمانی ریس کمیته صلح ولایت بدخشان ،دکتورانیس گل اخگرفعال مدنی ، سایره صباعالمیاروکیل شورای ولایتی این ولایت وسیدامرالله حبیبی فعال جامعه مدنی به حیث مهمان برنامه شرکت کرده بودند .
قاضی غوث الدین رئیس شورای صلح ولایت بدخشان گفت که نسبت به مردان زنان بیشتر از جنگ متاثر میگردند زیرا درکنار به دوش کشیدن بار غم واندوه از دست دادن شوهران ، برادران و پسران شان مسئولیت های بزگ خانواده نیزبالای شانه های شان گذاشته میشود به همین دلیل اگربرای زنان در روند مذاکرات صلح حق داده شودمیتوانند دردعوت نمودن مخالفین به صلح موثرواقع شوند. وی افزود (( دربرنامه صلح وبازگشت دوباره مخالفین به زنده گی عادی، نقش زنان وجوانان در 5 سال گذشته در شوراهای صلح کمرنگ بود . ولی حالا شوراهای صلح در صدد تامین نقش فعال زنان دراین شورا هستند .))
سید امر الله حبیبی فعال جامعه مدنی گفت (( بنابر تاکید های مکرر جامعه مدنی رهبری دولت در رابطه به نقش زنان وجوانان در روند صلح پی برده اند وبنابر درک اهمیت همین موضوع دولت مصمم شده تا در ستراتیژی جدید که عنقریب طرح میگردد برای زنان وجوانان نقش فعالتر داده شود .))
دوکتورانیس گل اخگر فعال حقوق زنان در ولایت بدخشان مسولین را مورد انتقاد قرار داد که در گذشته به پیشنهاد های شان در اینمورد بی تفاوت مانده اند وی گفت (( ما چندین بار در مورد حضور کمرنگ زنان وجوانان در شورا های صلح انتقاد نموده بودیم اما مسئولین در این شورا سخنان ما را نادیده میگرفتند . ))
سایره صبا عالمیار وکیل شورای ولایتی بدخشان نیز نقش زنان را در روند مذاکرات صلح با اهمیت دانسته افزود (( چون خانواده بر محور زنان میچرخد و آنان میتوانند که بر فرزندان شان بفهمانند تابجای اینکه سلاح بر دارند علیه مردم ووطن بجنگند به قلم وکتاب رجوع کنند و از این طریق مصد رخدمت به مردم شوند ))
شاملین در مناظره بدخشان بخاطر رسیده گی به مشکلات محیطی شان ، خواستار تدویر بیشتر مناظره ها در این ولایت شدند
در مناظره پیرامون پیشنهادات صلح کنفرانس کابل که از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح تدویر یافته بود نیز بحث شد .
سیدامرالله حبیبی اشتراک کننده کنفرانس صلح کابل گفت :”در کنفرانس کابل بخش مهم واساسی یی که ازطرف اعضای کنفرانس به شورای عالی صلح پیشنهاد شده بود ، این موضوع بود که باید درترکیب کمیته های شورای صلح حضورزنان وجوانان تامین شود .
حبیبی گفت که خوشبختانه دراستراتیژی که فعلا زیرکاراست وعنقریب به نظر خواهی گذاشته میشود بر حضورزنان جوانان وعلما در شورا های صلح تاکید بیشتر شده است.
وی گفت که در کنفرانس پیشنهاد شد تا به هدف نهادینه ساختن فرهنگ صلح درکشورحکومت بایددرنصاب تعلیمی معارف مضمونی رابه نام صلح شامل بسازد.
همچنین به منظورجلوگیری ازنفوذ کشورهای خارجی درمسایل داخلی افغانستان دولت باید برنامه ای داشته باشد ونگذارد تا ازدین استفاده ابزاری صورت گیرد که بدین منظور باید مدارس دینی و مساجد از نفوذ مخالفین نجات داده شود.

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Fawad Fayez

فواد فایض گزارشگر آزاد در ولایت بدخشان است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است