توازن جندر در ترکیب اعضای شورای عالی صلح

Dari | دری

فیصله های شورای صلح بغلان به دور ازدیدگاه نماینده گان زن
دو تن ازخانم هایی شامل در ترکیب شورای صلح بغلان به شدت اعتراض کردند که شورا درغیاب انها هرنوع تصمیم میگیرد نه تنها انها ازدایر شدن جلسا ت شورا اگاهی ندارند بلکه از تصامیم این شورا نیزخبر ندارند.
وقتی صدای اعتراض زنان در مناظره بالا گرفت معاون شورای صلح ولایت بغلان به دلیل حضور کثیر زنان، مناظره را ترک کرد.
این مناظره که از سوی انستیتیوت گزارش دهی جنگ و صلح “آی دبلیو پی آر ” زیر نام ” توازن جندر در ترکیب اعضای شورای عالی صلح ” به روز پنجشنبه ۳میزان ۱۳۹۵ در ولایت بغلان دایر گردیده بود ، ۱۰۸ تن از فعالین جامعه مدنی فعالین حقوق زن و نماینده گان رسانه ها دران شرکت کرده بودند.
دراین مناظره عبدالستار سیرت معاون شورای عالی صلح ،خدیجه یقین رئیسه امور زنان ولایت بغلان ،همایون رستمی آمر اطلاعات ریاست اطلاعات وفرهنگ و ابرار سروری آگاه امور سیاسی و استاد دانشگاه به حیث مهمانان حضور یافتند .
عبدالستار سیرت معاون شورای عالی صلح ولایت بغلان به دلیل حضور کثیر زنان در مناظره،این مناظره را ترک کرد .وی اظهار داشته بود که زنان ومردان باید در این محافل بطور مشترک اشتراک نه نمایند .
سیرت هنگام ترک جلسه گفت (( حضور مشترک زنان ومردان در همچون برنامه ها حرام است ومخالیفین با تدویر همچو برنامه ها که در مغایرت با پالیسی شان قرار د ارد ، از مذاکره در روند صلح ابا میورزند وپیشرفت هایی که میان شورای عالی صلح و گروه های مخالفین بدست آمده است دوباره برهم میخورد . ))
این بار نخست نیست که شورای صلح بغلان با حضور خانم ها در برنامه های سیاسی در مخالفت قرار گرفته است . قبلا نیز زنان در فیصله های این شورا شریک ساخته نمیشدند و از تصامیم آن اطلاع نداشتند.
خدیجه یقین رئیسه امور زنان و عضو شورای عالی صلح ولایت بغلان گفت بیرون شدن معاون شورای عالی صلح ولایت بغلان نمونه بارز روش زن ستیزانه این شورا است که امروز نیز معلوم شد وی افزود که با این افکار شورا هرگز نمیتواند گروه های مخالف دولت را به این مسله متعقد نمایند که زنان هم جزء این جامعه هستند و با مردان حقوق مساوی دارند. وی گفت (( تا زمانی که تعصب کور کورانه در برابر خانم ها از بین نرود دست یافتن به صلح دشوار است.))
همایون رستمی آمر اطلاعات ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت بغلان با تایید تبیعیض جنسیتی در شورای عالی صلح گفت (( بدون تامین سهم عادلانه زنان در شورا های صلح به صلح پایدار رسیده نمیتوانیم))
ابرار سروری استاد پوهنتون مراعات جندر را نه تنها در شورای عالی صلح بلکه در تمام ارگانهای دولتی ضروری تلقی کرده افزود(( شورای عالی صلح که یک نهاد دولتی است ، حضور زنان نیز در این نهاد الزامی است که نظر به موثر بودن نقش زنان در روند صلح دولت افغانستان باید نقش بیشتر را برای آنان واگذار شود .))
در مناظره بغلان به سوالات اشتراک کننده ها نیز پاسخ داده شد .
جمشید امید یکتن از اشتراک کننده گان پرسید : گروه ها ی مخالف مخصوصا طالبان مخالف حضور زنان در نهاد های دولتی هستند و فعالیت های زنان را در جامعه گناه اخروی میشمارند با این اندیشه ایا دولت خواهد توانست با انها کنار بیاید ؟
خدیجه یقین ریسه امور زنان ولایت بغلان در پاسخ گفت : گروه های مخالف دولت بدون شک منکر حضور زنان در اجتماع هستند اما تاسف بارتر اینست که برخی از نهاد های دولتی نیز در مخالفت با عضویت خانم ها اند وی گفت (( ما تلاش میکنیم تا مطابق به قانون اساسی افغانستان حق زنان را به کرسی نشانیم ومتیقن هستیم که دولت افغانستان نیز خود را ملزم به رعایت قانون اساسی افغانستان میداند.))
احمد خالد طوفان اشتراک کننده دیگر پرسید باوجود مصارف گزاف صلح با مخالفین نتیجه نداده است مشکل درچه است ؟
ابرار سروری در پاسخ به این پرسش گفت : انکار نا پذیر است که شورای عالی صلح دستاورد هایی داشته اما کار کرد های این شورا قابل لمس نبوده و علت آن دو دلیل میتواند باشد.
عدم یک استراتیژی واضح و مشخص دولت در قبال مذاکره صلح با مخالفین ودیگر عدم حضور اشخاص قابل قبول برای همه مردم در این شورامی باشد وی افزود (( چون تمام اعضای شورای عالی صلح به اساس ترکیب زبانی سمتی حزبی و قومی انتصاب شده اند که متعهد به انجام وظیفه نیستند پس نیاز است تا درترکیب اعضای شورا تغیرات بوجود آید .))
با این وصف مناظره بغلان که مردم مشکلات محیطی شانرا در آن مطرح می نمایند ، مورداستقبال شرکت کننده ها قرار گرفت
هدیه اسلمی یک تن از اشتراک کننده گان این مناظره گفت:(( دراین مناظره ها مردم و مخصوصآ جوانان از مسایل آگاه میشود. بار چندم است که دراین مناظره هااشتراک میکنم. موضوعات خیلی خوب را در این مناظره ها آموخته ام با اشتراک در چنین گردهمایی ها مردم میتوانند ازحالات جاری درکشور اگاه شوند ))

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Hamid Shirzai

حامد شیرزی گزارشگر آزاد درولایت بغلان است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.