نماینده گان در کاییسا خواستار عملی شدن فیصله های کنفرانس صلح کابل شدند

Dari | دری

در مناظره ولایت کا پیسا شکر الله محمدی اشتراک کندده کنفراس کابل گفت که توحید ساختن تبلیغات امامان درمساجد نیاز به یک دار الافتاح دارد که باید ازطرف دولت ایجاد شود واین یکی از پیشنهادات کنفرانس صلح کابل بود که از سوی ای دبلیو پی ار تدویریافته بود وی افزود که متاسفانه شورای عالی صلح این راهکار مناسب را تا کنون عملی نکرده است در حالیکه دوصد نماینده از تمام ولایات وشورا های صلح بر عملی ساختن این نکته صحه گذاشته بودند.
– محمد ی گفت (( راهکارهایی که درکنفرانس صلح کابل به شورای عالی صلح وحکومت پیشنهاد شد ومسولین وعده عملی کردن آنهاراداده اند ، تاهنوز هیچ نوع اقدامی در راستا ی عملی شدن آن صورت نگرفته است)) وی علاوه کرد تنها درنصاب درسی تحصیلات عالی دربخش صلح یک مضمون اضافه شده اما شامل ساختن این موضوع درنصاب تعلیمی معارف که یکی دیگر ازپیشنهادات کنفرانس کابل به شورای صلح بود تاکنون کاری صورت نگرفته است.
این سخنان در یک مناظره یی بالا گرفت که به روز 21سنبله 1395از سوی انستیوت گزارشدهی جنگ وصلح ” آی دبلیو پی آر”در ولایت کاپیسا تدویر یافته بود
در این مناظره علاوه بر 102تن از نماینده های زنان ، جامعه مدنی و اقشار دیگر اجتماعی ،داکتر داد الله (حلیم) منشی کمیته صلح ولایتی. شکریه (نصیری) وکیل شورای ولایتی پیمانه (قیومی) مدیر فرهنگی اجتماعی ریاست زنان. شکرالله (محمدی) اشتراک کننده کنفرانس کابل. ساره (سیرت) فعال جامعه مدنی و وکیل نامزد پارلمان آموزشی جوانان به حیث مهمانان در مناظره شرکت کرده بودند.
در مناظره تاکید شد که به منظور انسجام یافتن تبلیغات در مساجد باید مطابق به کنفرانس صلح کابل که از سوی آی دبلیو پی آر “تدویر یافته بود ، یک دارالافتاح ایجاد شود
داکتر داد الله حلیم منشی شورای صلح ولایت کاپیسا نیز بر ضرورت یک چنین مرکز تاکید کردگفت ((ما می پذیریم که برخی علما از مسایل دینی معلومات کافی ندارند ومردم رابرعلیه نظام تحریک میکنند وبه مخالفین انگیزه میدهند اما مشکل اینجاست که اگر ما دخالت کنیم مردم خواهد گفتند که بادین مخالفت دارند این نیاز به هماهنگی میان علما دارد وباید برای حل این موضوع تصمیم کلان درسطح کشور گرفته شود.))

مداخله مسولین دولتی در کار های شورای عالی صلح یکی از بحث های دیگر در ا ین منا ظره بود

حلیم مسئول شورای صلح کاپیسا مقامات محلی در این ولایت را به انتقاد گرفت که درکار آنان مداخله می نمایند . وی گفت (( بارها شورای صلح با چند گروه مخالف به توافق نزدیک شده است اما به اثر مداخله مسئولین حکومتی که آنرا خلاف پالیسی شان عنوان میکنند کار به نتیجه نرسیده است.)) وی افزود شورای صلح در تصمیم گیری ها استقلالیت ندارد واین خود چالش دیگری فرا راه صلح درین ولایت است.
وکیله نصیری عضو شورای ولایتی کاپیسا نیز یاد آورشد که تاحالا چندبار پیشنهاد کرده اند تا یک کمیته مشترک بین شورای ولایتی وکمیته صلح ایجاد شود تا شواری ولایتی درکنار شورای صلح درین بخش کار کنند اما این کار هم صورت نگرفته است
او گفت (( وقتی شورای ولایتی با شورای صلح مشترک کار نمایند بر بسا مشکلات فایق می آیند و مراجع دولتی نمیتوانند در کار شان بی جا مداخله نمایند.))
بی اعتماد ی نسبت به کارکرد شورای صلح از انتقاداتی بود که در مناظره بر آن انگشت گذاشته شد .
سیرت یکتن از اشتراک کننده های مناظره گفت که متاسفانه درترکیب شورای عالی صلح افراد مرتبط با احزاب نامدار شامل می باشند وبرای سایر شهروندان که در گذشته ها بیطرف بوده اند وحالا هم متعلق به ملت هستند سهم داده نشده است.
وزیرمحمد اشتراک کننده دیگر نیز بالای شورای عالی صلح انگشت انتقاد بلند کرد. گفت :” ما میدانیم که درشورای عالی صلح افرادی عضویت دارند که چند وظیفه دارند و این امر باعث میشود تا آنان نتوانند درقسمت صلح درست کارکنند وفعالیت موثر را در راستای صلح به سر رسانند.
درمناظره به پرسش های اشتراک کننده ازطرف مهمانان جواب داده شد

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Farid Tanha

فرید تنها گزارشگرآزاد درولایت پروان است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.